בקטגוריות: Uncategorized

9 Nov 2003

Main Entry: dic·tio·nar·a·o·ke
Pronunciation: ‘dik-sh&-“ner-A-O-ke
Definition: Audio clips from online dictionaries sing the hits of yesterday and today.
The fun of karaoke meets the word power of the dictionary

You just gotta.

טופס תגובות

פעם היה לי לייבג'ורנל. עכשיו הוא כאן, מגובה.

פוסטים